Fan de foarsitter

Korona is der noch altyd

Yn maart 2020 krigen wy de earste Tichtplicht (Lockdown). Under Koronabetinksten koe “de Einekoer” yn septimber wêr beheind iepen. In lyts tal ferienings en klubs hawwe hjir gebrûk fan makke. Trochgeans waard allinne in romte hierd en bliuw de bar ticht. 

Lees meer ...

 

Oan de Tichtplicht ta wie 2020 finansjeel in goed jier, mei ûnder oaren in bysûndere feestdei fan “Excentriek”. Tegearre mei trochrinnende fêste ynkomsten en wat stipe fan de oerheid koe ús ponghâlder it jier ôfslúte sûnder yn de reade sifers te lâne te kommen. It bestjoer wie hjir op foarhân net fan útgien. Finansjeel foel it dus net ôf. Foar doarp en mienskip wie it in jier om sa gau mooglik te ferjitten.

It firus en de takomst

Firologen en oare eksperts yn praatprogramma’s op tillevyzje wolle wol ha dat wy nea wer ôfkomme fan it Koronafirus. It firus is ferspraat oer de hiele wrâld en sil dus neffens dizze minsken, troch ûnder oaren reizgjen, altyd op ’e nij wer de kop opstekke. De effekten hjir fan soene yn ús deistich libben wolris gefolgen krije kinne.  Moatte wy ús alle jierren yn-intsje litte en by in besite oan in publike romte, lykas it Doarpshûs, in sneltest fan in pear sekonden ûndergean om fan it 1,5 meter belied ôf te wêzen? Wa’t it wit, mei it sizze.

In oar soarchpunt

It ûnderwiis en de skoallen yn ’e Trynwâlden binne al in skoftsje ûnderwerp fan oriëntaasje en ûndersyk. Welke kant it krekt út gean sil, stiet noch net fêst. As it de ferkearde kant út giet, soe it sluten fan de skoalle in komplete ramp wurde kinne foar “de Einekoer”. Sûnder basisûnderwiis soe ek it pjuttebuortersplak yn gefaar komme kinne. Lykas de measte Ryptsjerkers wol witte, wurdt de romte fan de pjutten hierd fan “de Einekoer”. De hieropbringsten binne fêste ynkomsten dy ’t in Doarpshûs yn in lyts doarp absolút net misse kin.

Ta beslút

It is te hoopjen dat it mei Korona en de oare saken, dy ’t yn en om it doarp en it doarpshûs spylje, de goede kant út gean sille.

Ut namme fan it bestjoer en alle frijwilligers winskje ik alle lêzers fan de Doarpskrante in noflike maaitiid ta en miskien meikoarten oant sjen yn “de Einekoer”.

Rienk van Gorkum

 Email facebook twitter LinkedIn Hyves