Fan de foarsitter

In nij jier

De jierwiksel en de start fan 2020 leit al wêr om-en-de-by trije moanne efter ús. Foar de minsken fan “de Einekoer” in bysûnder momint om dochs noch efkes by stil te stean.

Lees meer ...

 

It fjoerwurk gie letterlik de mist wat yn. It koe krekt, mar by helder waar wie it in stik moaier west. Spitich, mar it wie net oars. Letter oan de bar waard noch neipraat oer de fraach dat it miskien wolris kinne soe, dat it de lêste fjoerwurksjo yn Ryptsjerk west hie. Guon Boargemasters en ús Regear binne fan betinken dat der tefolle minsken troch fjoerwurk ferwûne reitsje. It liket dus ophâlde te moatten, ek yn Ryptsjerk. 

Nei it fjoerwurk wie der yn de foyer it jierlikse nijjierwinskjen. It wie gesellich drok. Mei sa’n soad minsken moat it yn 2021 seker wêr hâlden wurde. Sels Boargemaster Jeroen Gebben kaam del en makke in praatsje mei in pear echte Ryptsjerkers. De skriuwer fan dit stikje koe it mar min sette dat hy in lyts kontaktmomint mei de “Burgervader” mist hie. 

Op de dei nei de jierwiksel moat der opromme wurde. Yn it doarpshûs is dat net sa’n probleem. It ôffal fan de fjoerwurksjo is ek gau oan kant. It opromjen fan de papierrotsoai fan it knalfjoerwurk  dat ôfstútsen is op it plein foar “de Einekoer”, smyt de measte argewaasje op. Ien man moat mear as in oere oan ‘e biezem stean om alles in bytsje netsjes op te romjen. In skjinmakker steurt him der dan ek oan dat de knaljeugd fan de dagen derfoar in bytsje spytgnyskjend foarby komt en net in hân útstekt. Us skjinmeitsjende frijwilliger hie ek leaver foar it nijjierkonsert sitten en nei it skânsspringen yn Garmisch Partenkirchen sjoen. 

As it wurk sawat dien is, falt it op dat it slot fan de doar nei de jeugdsoos brûkt is as lansearbasis fan fjoerwurk. De dieder hat him net meld om de skea oan de doar en oan it slot te beteljen of om miskien  in oerke mei oan de biezem te stean. 

Soe it in idee wêze kinne as fjoerwurkôfstekkende bern en harren âlden in oar jier nei it nijjiersfeestje meihelpe om alles wêr kreas te meitsjen?  

AB-gearkomste yn april (inmiddels geannuleerd) 

Op 15 april stiet de jierlikse gearkomste fan it Algemienbestjoer wêr op ’e rol. Alle AB-leden krije op’e tiid in útnûging en de wurklist sil koart foar de fergadering tastjoerd wurde. Bêste AB-leden, hâld dizze datum frij om mei te praten oer de wichtigste saken yn en om ús doarpshûs.  

De grutte seal lang om let dochs op temperatuer? 

It deistich bestjoer hat ferskate opsjes ûndersocht hoe ‘t de efterseal op in goeie temperatuer te krijen is. Yn in eardere doarpskrante waard waarmte fan boppen as in oplossing sjoen. It blykte net te kinnen. De ôfstân ta it plafond is te grút. Ein febrewaris is der dêrom in ekstra radiator pleatst  oan súdwand fan de seal. Wy gean der fanút dat hjirmei it probleem oplost is. 

Tagelyk mei de pleatsing fan in ekstra radiator is ek de oanstjoering fan de CV-ynstallaasje ferbettere. Us behearders ha no de mooglikheid de CV oan te setten en te stjoeren fan harren eigen hûs út. As ik dit skriuw, is it noch net folslein helder as dy oanstjoering al rint sa as it rinne moat. Wy hoopje dat it klear is, as jo dizze doarpskrante yn ’e bus krigen ha. 

In grut foardiel fan CV-stjoering fan de thússituaasje út, is dat ús frijwilligers net sa faak mear nei “de Einekoer” ta hoege om de kachel oan te setten.  

Tabeslút 

Winskje ik alle lêzers fan de doarpskrante in moaie maitiid en in soad noflike jûnen yn “de Einekoer” ta. 

 

Rienk van Gorkum, út namme fan bestjoer en frijwilligers

 Email facebook twitter LinkedIn Hyves