Fan de foarsitter

 

Finânsjes Doarpshûs
Hjir en dêr wurdt praat en skreaun oer de finansjele situaasje by de doarpshûzen yn Fryslân. It soe der
op in soad plakken net al te bêst foar stean. By “de Einekoer” spilet dat gelokkich eins net. De fêste
lesten nimme, troch minimaal gebrûk fan de sealen, in bytsje ôf. De aktiviteiten fan “Kinderwoud”
geane troch en de ynkomsten út it pjutteboartersplak soargje dêrtroch foar trochgeande ynkomsten. 

Lees meer ...

 

Om’t “de Einekoer” gjin kapitaalslesten hat en der ek noch in pear sinten op reserve steane, is der
foarearst gin oanlieding ta it meitsjen fan soargen oer it fuortbestean fan it Doarpshûs.
In lyts feestje nei korona, sûnder kosten en mei in hege baromset, soe earne yn it nije jier wol in moai stik bûter yn ’e brij wêze.


Korona begjint te ferfelen
Hannen ûntsmette, mûlekapke op, registraasje fan besikers, 1,5 meter ôfstân hâlde, sa min mooglik nei it húske, gjin slokje by in aktiviteit en gjin hapke oan ’e bar en fansels ek gjin sosjale en kulturele byienkomsten. Net ien fûn dit it ôfrûne jier allegearre like noflik. Sels yn Ryptsjerk wurde troch korona de hiemen te lyts en komme de muorren fan de kompjûterkeamers op de thúswurkers ôf.


De beheinende regels yn de horeca en dus ek yn de doarpshûzen sille, sa as it no liket, de earste tiid net feroarje. Feroaret der wol wat, dan hearre jo dat fêst fuort-en-daliks fia in parsekonferinsje fan it Regear. Yn “de Einekoer” sille wy it lanlik belied folgje. Wiizigings yn it ien en oar oangeande it brûken fan it doarpshûs, sille ek op ’e webside set wurde.


Ferromming gebrûk sanitêr
Fan it begjin ôf fan de útbraak fan Covid-19 bleau it gebrûk fan it sanitêr beheind ta allinne it brûken fan it húske foar minsken mei in beheining (it invalidentoilet). It ticht hâlden fan alle oare húskes waard sa stadichoan in punt fan tefolle argewaasje. It bestjoer hat dêrom besletten om fan 1 desimber ôf it brûken fan it sanitêr wat rommer te meitsjen. De sanitêrromten binne wêr iepen.
– By de Eintsjes is it middelste húske bûten gebrûk steld. Fan de beide wasktafels is ien ûnbrûkber
makke.
– By de Jerken is it middelste urinoir bûten gebrûk steld en ien fan de húskes is ôfsletten. Ien fan de
wasktafels is ûnbrûkber makke.


Mei de wat rommere gebrûksmooglikheden is in besite oan it sanitêr wat nofliker wurden, mar bliuwt it ien en oar noch wol “koronaproof”.


Krystattînsjes
Fan it jier 2000 ôf is it gebrûk, dat alle frijwilligers mei de kryst in lytse attînsje krije. It bestjoer wie fan betinken dat korona en wat minder ynkomsten gjin reden wêze mocht om de wurdearring foar ús meiwurkers oer te slaan. Krekt foar de krystdagen hawwe alle frijwilligers dêrom wer in bestjoerslid of in behearder oan de doar hân.


Ta beslút
winskje ik út namme fan bestjoer en frijwilligers alle lezers fan de doarpskrante Noflike Krystdagen en in Koronafrij Nijjier ta.

Rienk van Gorkum

 Email facebook twitter LinkedIn Hyves