Fan de foarsitter

Wy sitte yn de donkere dagen foar kryst. De koartste dei leit gelokkich al achter ús. It giet wêr op nei it nije jier, mei nije útdagings foar bestjoer, frijwilligers en alle fêste en losse brûkers fan ús doarpshûs.

Lees meer ...

Priisferhegings

It nije jier is noch net begûn as ús leveransiers litte al witte, dat de ynkeapprizen ek it kommende jier wêr omheech gean sille.

Miskien wol 15 jier lang hawwe it bestjoer en ús behearders/ynkeapers besocht om troch kreatyf yn te keapjen de ferkeapprizen op it selde peil te hâlden. It is lang goed gien, mar oan alle lege priizen komt in kear in ein.

No’t it safier is, siket it bestjoer om nije priizen dêr’t ús frijwilligers maklik mei omgean kinne en dêr’t ús gasten harren noflik by fiele. Op dit stuit is it bestjoer der noch net hielendal út. Foar de gearkomste fan it Algemien Bestjoer (april 2020) sil dat seker wol it gefal wêze. As DB en AB it dan meiïnoar iens binne, sille om-en-de-by maaie/juny de nije prizen ynfierd wurde.

Fjoerwurk en Nijjiersborrel

Lykas oare jierren wurdt der yn de nijjiersnacht njonken “de Einekoer” wer fjoerwurk ôfstutsen. De gemeente hat ek dit jier in mannich euro’s  beskikber steld foar in knappe fjoerwurksjo, dy’t jo fansels net misse meie.

Nei ôfrin fan it fjoerwurk kinne alle doarpsbewenners inoar in lokkich nijjier tawinskje yn in waarme “Einekoer”. By dizze nijjierborrel meie jo net misse. Binne jo der net by, dan sil der yn it doarp fêst oer praat wurde wêrom as jo der net by wiene.

Earne oars yn dizze krante meer hjiroer.

Bestjoerswiksel

Elly Helder hat acht jier yn it DB sitten. Hja moat no statutêr ôftrede. Yn de earstkommende gearkomste mei alle frijwilligers sil meikoarten offisjeel ôfskie fan har nommen wurde.

As nij lid yn it Deistich Bestjoer hawwe wy Marianne van Tuinen fan de Breedijk ree fûn om it plak fan Elly yn te nimmen. De leden fan it DB en de frijwilligers winskje Marianne in soad nocht en in soad wille ta yn dizze útdaagjende funksje.

Pinne yn “de Einekoer”

Ein novimber wie it safier. By de twadde útfiering fan “Wy duorre wêr” stie hy der lang om let; it pinbetelapparaat. As ik dit skriuw hawwe de earste frijwilligers al ûnderfining opdien mei gasten dy’t mei pinpas betelje woene. De reaksjes fan de barmeiwurkers wiene allegearre posityf. It kin dan ek hast net mear fout gean.

De jûn fan de frijwilligers

Op sneon 1 febrewaris is der de jierlikse jûn fan de frijwilligers. Alle 80 frijwilligers fan “de Einekoer” wurde dan mei harren partners útnoege om ien kear yn it jier troch de DB-leden betsjinne te wurden. Wy hoopje fansels, krektlyk as altyd, op in noflike jûn meiïnoar.

Ta beslút

Winskje ik, út namme fan bestjoer en frijwilligers, alle lêzers fan de doarpskrante noflike krystdagen, in rêstige jierwiksel en in goed 2020 ta.

Rienk van Gorkum

 Email facebook twitter LinkedIn Hyves